Tatiana Keskevich

ing.arch.
Bauhaus Dessau | DE
Shkolnikov architectcs | BY
Urbanplunger (partner) | CZ

Eugene Liashuk

ing.arch.
Shkolnikov architectcs | BY
Urbanplunger (partner) | CZ

Alexandr Kuzmianchuk

ing.arch.
MS architekti | CZ
Atrea | CZ
Urbanplunger (partner) | CZ

Viktor Kolesnikov

ing.arch.
Gardizi design | DE
Beliankin architects | BY
Urbanplunger | CZ

Vadzim Bouto

ing.arch.
Shkolnikov architectcs | BY
Econcept | BY
Urbanplunger (partner) | CZ